Takläggning

Regler för säkerhet på tak

Från den 1 januari 2015 kan den som bryter mot de regler som finns för säkerhet vid takarbete få kraftiga sanktionsavgifter. Det har Arbetsmiljöverket bestämt. Det här är en väsentlig skärpning av de regler som funnits sen tidigare. Tanken med sanktionsavgifterna är naturligtvis att alla parter som är inblandade i ett byggarbete på tak ska ta de regler som finns på allvar för att olyckor vid arbete på tak ska kunna undvikas.

1959 fanns en byggnadsstadga som skärptes av riksdag och regeringen i mitten av 1980-talet. Politikerna höjdes då kraven för säkerheten vid takarbete väsentligt. Allt sedan den 1 januari 1986 ska den som arbetar på ett tak kunna göra det på ett säkert sätt. Den personen ska kunna klättra upp och ner från ett tak utan att riskera en olycka. Det ska också gå att flytta sig till husets taknock och skorsten på ett säkert sätt.

En anställd takarbetare ska också kunna flytta sig i  sidled på det aktuella taket och fästa fast sin säkerhetslina längs efter husets taknock så att han eller hon kan arbeta över hela taket – från nocken till takfoten på ett säkert sätt.

taksäkerhet

Fastighetsägarens ansvar

Det finns en rad olika stegar, räcken och andra säkerhetsanordningar som kan göra arbetet för en anställd på taken tryggare. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att rätt säkerhetsanordningar finns på fastighetens tak.  

Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att räcken och andra säkerhetsanordningar får det underhåll som krävs med jämna intervall. Utan tillräckligt underhåll kan inte någon part vara säker på att säkerhetsanordningarna fungerar så som de ska. Fastighetsägarens ansvar står inskrivet i PBL, Plan- och bygglagen.

Byggherrens ansvar

Byggherren har naturligtvis också ett ansvar att följa PBL, Plan- och bygglagens krav på säkerhet. Dessa krav omfattar såväl nybyggen av tak som säkerhet vid reparationsarbete eller när ett redan befintligt tak ska få en tillbyggnad av något slag. När det kan finnas risk för fallolyckor måste den som är byggherre göra en arbetsmiljöplan.

Den som är arbetsgivare vid en takläggning och har anställda på plats har vidare ansvar för att takarbetet blir gjort på ett säkert sätt, med rätt metoder. Det här ansvaret står inskrivet i AML, Arbetsmiljölagen. Den som är anställd har i sin tur också ett ansvar för att säkerheten blir så bra som möjligt. Den anställde måste också medverka till att arbetsmiljön blir god och den anställde ska själv vara aktiv för att medverka till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Allt för säkerhetens skull.

Skyldig att göra undersökning

Arbetsgivaren är också skyldig att göra en undersökning av taket innan arbetet kan börja. Undersökningen görs för att arbetsgivaren ska kunna se vilka eventuella skyddsåtgärder som kan behöva fixas innan själva arbetet på taket kan sättas igång. Det kan till exempel handla om fasta skyddsanordningar för att undvika fallskador och olyckor vid reparation av ett tak.

Då vi arbetar med taksäkerhet så kan vi erbjuda rådgivning kring vilka säkerhetsprodukter som ditt tak kan behöva kompletteras med för att det ska vara möjligt att genomföra takarbeten, inspektioner och service av ditt tak, samt för sotare och andra personer som kan behöva tillgång till ditt tak för att kunna utföra sitt arbete.

Vi renoverar ditt tak – gediget, snabbt och noggrant!